Pomoc dla niepełnosprawnych powodzian

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2010

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program pt. „Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”. Z programu tego mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne z miasta Dębicy.

 

- Przesłaliśmy już listy osób niepełnosprawnych z Dębicy, które ucierpiały w wyniku majowej powodzi do oddziału PFRON w Rzeszowie – mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia finansowego mogą być składane przez te osoby na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej PFRON.

 

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi dotyczyć będzie wyłącznie szkód poniesionych w pomieszczeniach zamieszkiwanych przez wnioskodawcę. Adresatami tego programu są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawni posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończenie 16 roku życia.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie:

 

- przedłożenie kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

 

- dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania, której wystąpiła powódź.

 

Formularze wniosków już można składać. Ostateczny termin na ich składanie to 15 listopada 2010. (aj)