INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż w ramach realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy” w tut. Ośrodku nastąpiła reorganizacja pracy mająca na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Od 01.10.2017 roku zmianie uległy rejony pracowników socjalnych. Szczegółowy podział rejonów znajduje się w zakładce: Pomoc społeczna- rejony socjalne.

Rejony te obsługiwane są przez pracowników socjalnych pracujących w Zespole ds. Świadczeń Przyznanych Decyzją.

 

Sprawy osób bezdomnych prowadzi  P. Agata Kozioł

Sprawy dotyczących osób przebywających w Zakładzie Karnym prowadzi P. Anna Ryndak- Madura

 W sprawie osób będących w szpitalu należy kontaktować się z p. Małgorzatą Dyndor.

 

 PODZIAŁ PRACY W WYNIKU POGŁĘBIONEJ  PRACY SOCJALNEJ:

 Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi- p. Piotr Walczyk

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami/ rodzinami dotkniętymi przemocą – p. Małgorzata Kołodziej

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami/ rodzinami z problemem choroby, niepełnosprawności, starości- p. Kinga Chojecka- Krasoń, P. Agata Zięba

Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi oraz prowadzenie KIS-u- p. Joanna Lechowska- Strzałka

Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami z problemami opiekuńczo- wychowawczymi p. Edyta Dwojak.

 

 Informujemy, że obecna propozycja zmian nie jest ostateczna.  W chwili obecnej tut. Ośrodek, w wyniku realizacji projektu, przechodzi proces reorganizacji. Zmiany będą długofalowe i dotkać będą wielu płaszczyzn w dotychczasowej strukturze funkcjonowania Ośrodka.

Każda zmiana będzie podlegała ocenie i monitorowaniu, a także takiemu modyfikowaniu aby przyczyniła się do osiągnięcia założonego celu tj. wdrożeniu usprawnień organizacyjnych.  

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.