Rusza Projekt „Wspierajmy Razem”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2019

W dniu 29 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior, podpisała umowę w ramach projektu Wspierajmy razem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych a realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy.

Celem projektu Wspierajmy razem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla 45 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych w wieku powyżej 18 roku życia, które ze względu na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Dębica.

Działania podjęte w ramach projektu mają zwiększyć dostęp i objąć wsparciem uczestników usługami asystenckimi dla 15 osób niepełnosprawnych i sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi dla 30 osób niesamodzielnych.