Dodatkowa rekrutacja w ramach projektu Wspierajmy razem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2020

 W dniu 28 stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyraził zgodę na dodatkową rekrutacje w ramach projektu Wspierajmy razem.

Społecznego, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych a realizowany przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy skierowany jest do osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych.

Tut. Ośrodek wystąpił do WUP w Rzeszowie z prośbą o dodatkową rekrutację kandydatów na uczestników projektu. W/w instytucja pozytywnie przychyliła się do prośby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, poszerzając okres rekrutacji na miesiąc luty i marzec 2020r.

Zainteresowanych wsparciem w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych lub usług asystenckich prosimy o kontakt z kierownikiem administracyjnym Panią Agnieszką Krysiak tel. 14 670 50 06 wew. 128 w siedzibie MOPS w Dębicy lub kierownikiem merytorycznym Panią Renatą Plizgą tel. 14 681 61 66 Dom Seniora.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie