OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM NIE OBJĘTYM KWARANTANNĄ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2020

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA, ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ, PROFILAKTYKĄ ORAZ ZWALCZANIA SKUTKÓW COVID-19

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy z siedzibą ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica e-mail:biuro@mops-debica.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora: e-mail: agnieszka.gazda@mops-debica.pl.
 3. Zgodnie z 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 1, 2 lit. b Rozporządzenia Art. 6 ust. 1 lit. d„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą”; art. 9 ust. 2 lit. b „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie (…) zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niesienia pomocy w zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczania skutków COVID-19.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty dystrybujące pomoc osobom objętym kwarantanną, organy kontroli.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi - ustawą z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz przetwarzanie ich jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak mozliwości udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3 niniejszej Informacji.