Spotkanie w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2020

W bieżącym roku kończy się okres obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2006-2020, podjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy nr XXXV/448/06 z dnia 31 stycznia 2006r.

Obowiązek opracowania strategii wynika z art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W dniu 18 czerwca br. Burmistrz Miasta Dębica zorganizował konferencję  w sprawie opracowania nowej strategii, która wskaże kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta oraz pozwoli na określenie kierunku działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, dolegliwych i negatywnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji powołanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębica, do Zespołu mającego stworzyć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Dębica na lata 2021-2026.  

Nowy dokument strategiczny pozwoli na tworzenie lokalnych programów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę sytuacji życiowej rodzin, integrację oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców. Umożliwi współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Małgorzaty Kędzior Dyrektora MOPS, która przedstawiła założenia kończącej się strategii oraz zadania jakie udało się wypracować na rzecz mieszkańców naszego miasta. Omówiła także działania, jakie mogą podejmować poszczególne podmioty w ramach realizacji założonych celów strategicznych i poruszyła problemy pojawiające się w trakcie wdrażania Strategii. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na przyczyny ich powstawania oraz możliwości usprawnienia ich realizacji, po to aby nowy dokument, który zostanie wypracowany, powstał w oparciu o rzetelną identyfikację obecnych problemów miasta i jego mieszkańców oraz wyznaczał kierunki działań zgodne z programem polityki prorodzinnej.

Kolejno głos zabrała Pani Elżbieta Zielińska z Wydziału Rozwoju Miasta, która wskazała istotne znaczenie celów strategicznych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na rozwój społeczności lokalnej i infrastruktury miejskiej.

Spotkanie zakończyła Pani Marzena Socha Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, która naświetliła aktualne problemy społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta oraz   zachęciła do czynnej współpracy instytucje samorządowe, pozarządowe i ich partnerów, w celu zwiększenia efektywność pracy Zespołu i organizacji pracy zaangażowanych osób. Zastępca Dyrektora MOPS podkreśliła, że przygotowanie projektu działań zawartych w strategii, wymaga długiego procesu, na który składa się diagnoza, inwentaryzacja zasobów, określenie kierunków, celów, rezultatów, działań, harmonogramu, a także zasad ewaluacji.  

Było to pierwsze spotkanie Zespołu, następne zostało wyznaczone po przerwie wakacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie