Zmiany w funduszu alimentacyjnym od nowego okresu świadczeniowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2020

Od 1 października 2020r. będzie obowiązywać wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie od 1 października 2020r. wynosić 900,00 zł.

Ponadto przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie obowiązywał tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

Obniżenie wynagrodzenia z powodu epidemii koronawirusa traktowane jest jak utrata dochodu

Większy dostęp do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają również obowiązujące od 18 kwietnia br. zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej.

Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu).

Wspomniane przepisy związane z utratą dochodu dotyczą również świadczeń rodzinnych, w szczególności zasiłków rodzinnych na dzieci.

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń osoba uprawniona (…) która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Ratuszowa 6, pokój 3, telefon kontaktowy: 14 670 50 06 wew. 144