OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADANIA PN. TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zw. dalej RODO  informujemy, że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy z siedzibą ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica e-mail:biuro@mops-debica.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: gazda@mops-debica.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 1, 2 lit. g RODO Art. 6 ust. 1 lit. c „Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (…)”; art. 9 ust. 2 lit. g „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (…)”
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty współpracujace z MOPS w realizacji transportu, organy kontroli.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celu przetwarzania, tj. przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi - ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku rezygnacji z transportu przed jego realizacją, dane osobowe będą usuwane niezwłocznie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne - za zgodą osób chcących skorzystać z transportu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3 niniejszej Informacji.