MOPS Dębica

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY - Akty prawne

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA DĘBICA NA LATA 2011 - 2015

  

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W DĘBICY ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA