Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mops-debica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-06-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-30. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gawlik, adres poczty elektronicznej katarzyna.gawlik@mops-debica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 455 118 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 39 - 200 Dębica, ul. Akademicka 12

Do budynku prowadzi wejście od ul Akademickiej 12. Przed budynkiem znajduje się miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim ponieważ budynek nie posiada żadnych barier architektonicznych.

Informacja znajduje się w holu, tuż za głównym wejściem. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia na korytarz.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada windy, nie ma żadnych schodów uniemożliwiających wejście do budynku dla osoby niepełnosprawnej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy funkcjonuje od 2008 roku Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych. Pracownik Wypożyczalni posługuje się językiem migowym i służy pomocą również w innych sytuacjach kiedy znajomość języka migowego jest potrzebna np. podczas wywiadu środowiskowego.

MOPS w Dębicy posiada również samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

W siedzibie Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami wymagała będzie szczególnej pomocy to prosimy o zgłoszenie tego faktu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest placówką przyjazną osobom o specjalnych potrzebach.