STYPENDIA SZKOLNE - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XIII/135/11

Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 27 lipca 2011 r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla                                Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

 

Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

 

  • 1

Uchwala się Regulamin Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

 

  • 3

Uchyla się uchwałę nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla Uczniów Zamieszkałych na Terenie Miasta Dębica.

 

  • 4

Traci moc uchwała nr XXIX/466/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

  • 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

 

Stefan Bieszczad