REALIZOWANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ECHO- landia II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012r. realizuje projekt pt. „ECHO-landia II” skierowany do dzieci autystycznych i ich rodzin, zamieszkujących na terenie Dębicy. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest kontynuowanie organizacji cyklu spotkań Grupy Wsparcia dla rodzin z problemem autyzmu. Grupa ma za zadanie wspierać rodziny, a przede wszystkim dzieci borykające się z tym problemem, który jest obciążeniem w codziennym funkcjonowaniu całej rodziny.

W projekcie zaplanowano m.in. następujące działania:

- hipoterapia: (jazda konna), kontakt ze zwierzęciem korzystnie wpływa na psychikę dziecka, wytwarza się trwała więź między dzieckiem, a zwierzęciem;

- hydroterapia: w trakcie terapii dziecko przebywa w ciepłej wodzie, bawi się nią. W hydroterapii szczególnie redukuje się lęk dziecka, rozładowuje napięcie emocjonalne. Powoduje to zmniejszenie objawów autyzmu. Pobudza rozwój uczuciowy i społeczny dziecka. Hydroterapię stosuje się, gdy dziecko silnie odczuwa niepokój, jest nadpobudliwe i agresywne;

- dogoterapia: badania wykazują, że obecność zwierząt w życiu dzieci autystycznych w znacznym stopniu przyczyniła się do zaniku agresywnych zachowań w stosunku do otoczenia. Obserwacje dzieci z autyzmem klasycznym, z którymi kontakt jest bardzo ograniczony, a często nie ma go w ogóle, dowiodły, że obecność psa w ich życiu w bardzo dużym stopniu poprawia komunikację społeczną. Stały się bardziej otwarte i nie broniły dostępu do swojego świata.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do MOPS w Dębicy do pok. 26 w dniach od 1 do 31 lipca br. w godz. od 7.30 do 15.30.

Realizowane projekty

Projekt partnerski Stowarzyszenia Mój Straszęcin i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 

Nazwa projektu

 

„Patrzymy trzeźwo na świat” Obszar IV: Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym przemoc domowa.

 

Celem programu „ Patrzymy trzeźwo na świat” jest zapobieganie szkodom zdrowotnym i psychospołecznym osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym także przemoc domowa.

CELE zadania to:

  1. Poprawa sytuacji psychospołecznej osób współuzależnionych  poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy.
  2. Zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.
  3. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Cele są rezalizowane poprzez :

- prowadzenie działań metodycznych z zakresu pomocy uzależnionym  oraz profilaktyki 

- diagnozę rodzin

- indywidualną i grupową pracę terapeutyczną z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym ( zajęcia prowadzone: przez terapeutę uzależnień, pracownika socjalnego)

 

Czas trwania programu od 01.IV.2010r. do 30.VI.2010r.

Program, skierowany jest do osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym.

  

Cztery projekty MOPS i „Ad Astram”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy realizuje aktualnie 4 projekty:

 

1. „Aktywny senior” – aktywizacja osób starszych ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Celem projektu jest aktywizacja fizyczna, artystyczna i intelektualna osób starszych. Do uczestnictwa w projekcie zaproszono osoby starsze po 55-tym roku życia, nieaktywne zawodowo.

 

2. „Aktywny senior” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie osób starszych w dążeniu do równowagi życiowej poprzez rozpoznawanie i likwidowanie barier wewnętrznych i zewnętrznych, utrudniających aktywizację i integrację społeczną. Do uczestnictwa w projekcie zaproszono osoby starsze po 55-tym roku życia, nieaktywne zawodowo.

 

3. „Chcę być sprawniejszy” ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Celem projektu jest:

- ograniczanie skutków niepełnosprawności osób z powiatu dębickiego o różnych rodzajach niepełnosprawności, a w konsekwencji zapewnienie im szybkiego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego,

- zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i dostarczenia im wiedzy o możliwościach pomocy z różnych instytucji jakie im przysługują.

Do uczestnictwa w projekcie zaproszono dzieci i osoby starsze posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

4. „Razem Raźniej”- wsparcie środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Celem projektu jest pomoc środowiskom zagrożonym bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Do uczestnictwa w projekcie zaproszono dzieci i młodzież z rodzin niepełnych lub wielodzietnych uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej przy ul. Kraszewskiego i socjoterapeutycznej przy ul. Matejki oraz ich rodziców.

Zestawienie Realizowanych Projektów przez MOPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy