uprawnieni do otrzymania świadczenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Od 1 lipca 2019r. - zmiany w Programie Rodzina 500+    

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochód w rodzinie,

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dziecko.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

 • od 1 lipca 2019r. - tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
 • od 1 sierpnia 2019r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym przy Dworcu PKP, ul. Głowackiego 30 lub listownie przesyłając na adres :

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Akademicka 12

39-200 Dębica                                                                                                                                    

z dopiskiem „wniosek 500+”

 

Druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane od dnia 22 lipca 2019r. w Punkcie Informacyjnym przy Dworcu PKP, ul. Głowackiego 30                         

Aby uniknąć kolejki przy składaniu warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
 • PUE ZUS
 • ePUAP
 • bankowości elektronicznej

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca do dnia 30 września 2019r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021r. Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

 

Uprawnieni do otrzymania świadczeń wychowawczych do 30.06.2019 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowie faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł, jeżeli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,  lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku dziecka  po 16. roku życia.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze niezależnie od dochodu.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sadu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25. roku życia wchodzi w skład rodziny przy ustaleniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko w przypadku, gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o świadczenie wychowawcze na pierwsze  lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin
z większą liczbą dzieci.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia wychowawczego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.