wymagane dokumenty i druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wymagane dokumenty i druki do pobrania

Wzory wniosków (zalecane do wykorzystywania przez organy właściwe realizujące świadczenia) oraz załączników do tych wniosków opracowane w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście 

W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO MIESZCZĄCYM SIĘ  W BUDYNKU PRZY DWORCU PKP W DĘBICY, UL. GŁOWACKIEGO 30,

 lub  wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

  1. Akademicka 12

            39-200 Dębica

              z dopiskiem „wniosek 500+”

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

  • bankowości elektronicznej
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • ePUAP

 

 Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2018 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS