OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powoływanego dalej: RODO) informujemy, że

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica, reprezentowany przez Dyrektora MOPS w Dębicy. Kontakt e-mail: biuro@mops-debica.pl

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w formie email: agnieszka.gazda@mops-debica.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych

PODSTAW PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności:

- aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem działalności MOPS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- w związku z wiążącą nas umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań MOPS w Dębicy

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe będą udostępniane w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, bądź na podstawie zgody wnioskodawcy. W sytuacji przekazania danych osobowych Odbiorcy, zostaniesz o tym powiadomiony

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

PRROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych ani profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania i okres archiwizacji, wymagany dla poszczególnej kategorii archiwalnej

PRAWO DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), a także o prawie przenoszenia danych (20 RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania, że prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 w Warszawie

 

INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

 

  1. Administratorem danych osobowych monitoringu wizyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica jest Dyrektor MOPS w Dębicy, kontakt e-mail: biuro@mops-debica.pl;
  2. Kontakt do Inspektorem ochrony danych w MOPS w Dębicy jest agnieszka.gazda@mops-debica.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, nadzór nad terenem MOPS i terenu wokół niego, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w związku z art. 222 i 222 Kodeksu Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
  4. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  5. Nagrania obrazu Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od nagrania.
  6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), a także o prawie przenoszenia danych (20 RODO).
  8. W przypadku uznania, że prawa dotyczące ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 w Warszawie.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy - inspektora ochrony danych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: agnieszka.gazda@mops-debica.pl.

 

Artykuły

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADANIA PN. TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zw. dalej RODO  informujemy, że:

 

 

Czytaj więcej o: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADANIA PN. TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM NIE OBJĘTYM KWARANTANNĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCHW ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA, ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ, PROFILAKTYKĄ ORAZ ZWALCZANIA SKUTKÓW COVID-19

Czytaj więcej o: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM NIE OBJĘTYM KWARANTANNĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 1 i 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Czytaj więcej o: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY POMOCY OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY DODATKU OSŁONOWEGO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

Czytaj więcej o: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DOTYCZĄCY DODATKU OSŁONOWEGO

Klauzula informacyjna w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Zgodnie z art. 13, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.