Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Udzielone dofinansowanie

Gmina Miasto Dębica – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji zadania 01 marzec – 31 grudzień 2019r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 21 502,00 zł

Cel programu

Program ma na celu zwiększenie liczby godzin, poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do ww. grupy osób jest jednym z priorytetowych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych. Ważnym jest więc dostosowanie tych usług do schorzenia i niepełnosprawności.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. , m.in. rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów.

Beneficjenci programu

  1. Osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem tj.
  2. znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  4. niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  5. Osoby/rodziny korzystające z powyższych usług opiekuńczych muszą spełniać warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej i dochód ich nie może przekraczać 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

Informacje dotyczące Programu udziela w MOPS w Dębicy: Dział Usług - tel.  14 681 61 66

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie plakat informacyjny

    plakat informacyjny