Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Udzielone dofinansowanie

Gmina Miasto Dębica – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 20 700,00 zł

Termin realizacji zadania: 06 marzec – 31 grudzień 2020r.

Cel programu:

Program ma na celu zwiększenie liczby godzin, poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Rozwój usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do ww. grupy osób jest jednym z priorytetowych zadań w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych. Ważnym jest więc dostosowanie tych usług do schorzenia i niepełnosprawności.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. , m.in. rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów.

Beneficjenci programu:

  1. Osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
  2. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wraz ze wskazaniem: konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. .
  3. Osoby/rodziny korzystające z powyższych usług opiekuńczych muszą spełniać warunki wskazane w ustawie o pomocy społecznej i dochód ich nie może przekraczać 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

 

Informacje dotyczące Programu udziela w MOPS w Dębicy: Dział Usług - tel.  14 681 61 66