ŚWIADCZENIA RODZINNE - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wzory wniosków (zalecane do wykorzystywania przez organy właściwe realizujące świadczenia) oraz załączników do tych wniosków (zarówno na obecny, jak i nowy okres)opracowane w oparciu o znany już i ostateczny stan prawny uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2220 ze zm.)

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z dnia  30 kwietnia 2017 r., poz. 2092)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz.1466)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się  o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)