Zasiłek Rodzinny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZYJMOWANE SĄ W PUNKCIE INFORMACYJNYM PRZY DWORCU PKP, UL. GŁOWACKIEGO 30,                           

39-200  DĘBICA, TEL: 14 681 18 01 ORAZ 14 691 33 07, WEW. 160

 

Zasiłek Rodzinny

 

Ważne definicje

Dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów rodziny

Dziecko – oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko,  w którego sprawie toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Dziecko niepełnosprawne – oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych – oznacza to okres od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Organ właściwy – oznacza to wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne.

Osoby pozostające na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących sięz połączonych dochodów tych osób.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Opiekun faktyczny dziecka – oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna – oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, która ukończyła 75 lat.

Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017r. poz. 2092); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę lub wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Szkoła –oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową  oraz szkołę artystyczną,  w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 354 pkt.15 i art. 355 pkt. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60, z późn. zm.) za szkołę w rozumieniu w/w nowej definicji , uważa się także szkoły ponadgimnazjalne i klasy dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych oraz gimnazja do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Szkoła wyższa – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

 Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674,00 lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764,00 zł. 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka.

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:
 1. a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 2. b) ojciec dziecka jest nieznany
 3. c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 4. d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 5. e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną, obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i miesięcznie wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia
 • 124,00 zł na dziecko do ukończenia 18. roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

 

Druki wniosków o zasiłek rodzinny do pobrania:

 

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019