POMOC SPOŁECZNA Akty Prawne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta w oparciu o następujące przepisy prawne:

 

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000182

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2015 poz. 1058)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091271055

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42 poz. 409)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050420409

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052171837

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14,  poz. 92, z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080140092

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081641027

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.)

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092051585

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 późn. zm.),

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

 • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891598

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080690415

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052101745

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072011455

 1.  Uchwała nr XXXV/448/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2006 – 2020.
 2. Uchwała Nr XXXV/447/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Uchwała NR XXVII/415/09 Rady Miejskiej Dębicy z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

http://www.umdebica.pl/images/file/bip/2009_27_415.pdf

 • Uchwała NR XXXIV/534/09 Rady Miejskiej Dębicy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

http://www.umdebica.pl/images/file/bip/2009_34_534_popr_.pdf

 • Uchwała Nr XIX/302/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

http://www.umdebica.pl/images/file/bip/2008_19_302.pdf

 • Uchwała Nr XIX/301/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: określania zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.

http://www.debica.pl/images/file/bip/2008_19_301.pdf

 • UCHWAŁA NR XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
  z dnia 17 września 2019 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania, na terenie Miasta Dębicy

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwDebicy/document/579326/Uchwa%C5%82a

 • Uchwała Nr XV/222/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

http://www.debica.pl/images/file/bip/2008_15_222.pdf

 • Uchwała Nr XVII/259/08 Rady Miejskiej Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/222/08 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

http://www.debica.pl/images/file/bip/2008_17_259.pdf