Usługi Opiekuńcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Usług Opiekuńczych organizuje i zabezpiecza  usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Dębicy  zgodnie z ich potrzebami, poprzez świadczenie pomocy  w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz specjalistycznych usług   dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                         

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku  Nr 175, poz.1362 z  poźn. zm.).

Patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091751362

 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku   w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891598

 • UCHWAŁA NR XVI/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 17 września 2019 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania, na terenie Miasta Dębicy

Patrz:https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwDebicy/document/579326/Uchwa%C5%82a

 • Zarządzenia Nr 41/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w sprawie wprowadzenia Instrukcji Postępowania w Sprawie Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy na podstawie art.12 ust.8 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Podstawą do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy lub osób upoważnionych, przyznająca tę formę pomocy w oparciu o następujące dokumenty:

 • wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; pomoc może być także udzielana  z urzędu;
 • zaświadczenie  lekarza rodzinnego potwierdzające konieczność objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm, ze wskazaniem wymaganej liczby godzin
 • orzeczenie grupy inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku jej posiadania;
 • rodzinny wywiad środowiskowy określający sytuację życiową i materialną danej osoby,  przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Dział Usług Opiekuńczych współpracuje z n/w Zakładami Opiekuńczo– Leczniczymi i Zakładami  Pielęgnacyjno- Opiekuńczymi oraz hospicjum domowym.

 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  ul.  Obrońców Pokoju 74a, 36-100 Kolbuszowa Telefon: (17) 227-12-22
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Sp. z o.o. Pustków 39-205 Pustków 516 Telefon : +48 606-670-804Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Caritas Grybów ul. ‎Rynek 10, Grybów Telefon;(18 ) 445 02 53
 3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Wyspiańskiego 14  Sędziszów Małopolski Telefon: (0-17) 222-60-60
 4. Zakład Opiekuńczo Leczniczy Sanatorium SP ZZOZ  im. Jana Pawła II 36-051 Górno, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów  Telefon: (17) 771-53-03, 772-88-96Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  SP ZOZ NR 2 w Rzeszowie,  ul. ks. Ożoga 32  Dynów Telefon: (0-16) 652-25-74, 652-10-35
 5. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Hyżne 104, tel. (17) 230 50 30, (17) 230 50
 6. Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji  Błażowa ul. Piłsudskiego 8 tel. 017 229 70 25
 7. Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II ul. Mickiewicza 2 39-200 Dębica  tel. 507 506 808

 Wymagana dokumentacja do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej:

 

Lokalizacja Usług Opiekuńczych  w budynku  Domu Seniora  przy ulicy Rzeszowskiej 15

Telefon - 14 6816-166