Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka
 • dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy to osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko)
 • pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wysokość dodatku to 1000,00 zł na każde dziecko – jednorazowo


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do   urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż:

 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Dodatek ten nie przysługuje osobie, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego nie pozostawała   w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym   w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli  w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie  i następne dzieci o ile są uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje: samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek wynosi 273,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

 • do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Dodatek  do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100,00 zł na dziecko.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, a także osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany  jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku  w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego w wysokości 113,00 zł miesięcznie

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku  w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego  w wysokości 69,00 zł miesięcznie


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 1. małżonków lub jednego z małżonków,
 2. rodziców lub jednego z rodziców,
 3. opiekuna faktycznego dziecka,
 4. opiekuna prawnego dziecka,
 5. osoby uczącej się,
 6. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 7. innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.