Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niedosłyszących i głuchoniemych

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta będzie realizowana  podczas wizyty osoby uprawnionej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dębicy.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Ośrodku. Prawo o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)

Informujemy , że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w sytuacjach nagłych  jest możliwość skorzystania z pomocy pracownika naszego Ośrodka posługującego się językiem migowym PJM. Jest on dostępny w godzinach pracy Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  zapewnia także możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Urząd wybiera tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.. 511).

Rejestr tłumaczy PJM,  SJM, SKOGN dostępny jest na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza - może to być tłumacz:

 • PJM (polskiego języka migowego)
 • lub tłumacz SJM (systemu językowo-migowego)
 • lub SKOGN (system komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Wybór preferowanej metody komunikacji

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy świadczenie usług w tym zakresie odbywa się według następujących zasad:

 1. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wniosek można złożyć następującą drogą:
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@mops-debica.pl
  • faksem na numer – 14 670 50 06 wew. 114
  • bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
  • listownie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której wnioskujący zgłosi się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy
  • wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Ośrodku
  • wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej),

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony we Wniosku.

Wniosek o świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (DOC, 29.5 KB)