Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Za życiem" - wsparcie Finansowe

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, określająca uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny.

W Dębicy realizatorem ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Wsparcie finansowe w ramach ustawy „Za Życiem”

Jednorazowe świadczenie

Od 1 stycznia 2017r. , z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, przyznane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 473)

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody matce, ojcu a także opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Do wniosku o jednorazowe świadczenie przyznane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należy dołączyć:

  1. zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowie zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,
  2.  zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie takie może wystawić lekarz lub położna, wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010r. Nr 183 poz. 1234). Wymóg dostarczenia ww. zaświadczenia nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:

  1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  2. członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o świadczenie - "Za Życiem" można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul.Akademicka 12,  39-200 Dębica, telefon: 14 68 13 590, 14 68 13 591, 14 67 05 006, wew. 200

INFORMATOR „ZA ŻYCIEM” (PDF, 451.83 KB)


Wniosek do pobrania