Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Klub Integracji Społecznej

Na spotkania do KIS zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, a w szczególności: 

 • Osoby długotrwale bezrobotne, 
 • Bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
 • Osoby uzależnione od alkoholu, (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego), 
 • Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, (po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej), 
 • Osoby chore psychicznie, 
 • Osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, 
 • Uchodźców realizujących indywidualny program integracji. 

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju.

Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie m.in.: 

 • spotkań grup wsparcia i grup samopomocowych, 
 • kursów i szkoleń przekwalifikowujących zawodowo, 
 • zajęć praktycznych: warsztatów, praktyk zawodowych, 
 • zajęć dotyczących założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. 

Działania klubu ukierunkowane są na edukację personalną, zawodową i społeczną, ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie.

Uczestnicy zajęć w trakcie trwania programu objęci są kompleksową opieką pracownika socjalnego, jak również mogą korzystać z porad: 

 • psychologa, 
 • doradcy zawodowego, 
 • terapeuty ds. uzależnień 
 • prawnika. 

Prace społeczno użyteczne

Na mocy porozumienia w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Dębickim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Pana Ryszarda Telegę, a Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Pana Pawła Wolickiego w mieście Dębica uruchomiono program prac społecznie użytecznych.

Podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Prace organizowane są dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Ogółem do prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia skierowanych zostało 7 kobiet. Wykonują one zadania związane z pomocą w usługach opiekuńczych.

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin. W miesiącu kalendarzowym norma ta nie może przekroczyć 40 godzin czasu pracy.

Centrum Integracji Społecznej http://www.cisdebica.pl/