Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębicy
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Sytuacja kryzysowa

Sytuacja kryzysowa 

w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) -

należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Interwencja kryzysowa

O interwencji kryzysowej mówi artykuł 47 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ustawową definicją, interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi  psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie , a dzięki temu zapobieganie  przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Pracownicy socjalni świadczą pomoc osobom lub rodzinom będącym w kryzysie bez względu na posiadany dochód. 

Osobom potrzebującym pomocy oferujemy pomoc socjalną w tym pracę socjalną, wsparcie psychologiczne, pomoc prawną, grupę wsparcia, mediacje, skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.